-BAHAMUT-

Real Name
-BAHAMUT-
Variations
Visutoxバハムート